Consumer information

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827) przedstawiamy do wiadomości Konsumenta następujące informacje:

1. Sprzedawca

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Gama" Spółka z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000010245, zarejestrowana pod numerem NIP 583-27-39-853, Regon 192538905.

Siedziba firmy: 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 10

tel./faks 58/301-97-42;  mail: kontakt@gama.gda.pl

2. Przedmiot umowy sprzedaży

Przedmiotem umowy sprzedaży są towary oferowane w sklepie internetowym www.gama.gda.pl

3. Cena towaru

Cena towaru, która widnieje przy każdym produkcie w sklepie internetowym, jest całkowitą ceną brutto (z podatkiem VAT) (bez kosztu przesyłki) wyrażoną w złotych polskich.

4. Zasady płatności

Konsument ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. zwykły przelew na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,
 2. za pobraniem, z zastrzeżeniem, iż:
  1. przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,
 3. kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pomocą transferu poprzez pośrednika PayU zgodnie z regulaminem PayU

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) przez Konsumenta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

5. Rodzaj i koszt transportu

Koszt dostawy zależy od normy przewoźnika związanej z rozmiarem i wagą towaru i formy płatności. Oferowane Konsumentom formy dostawy na terenie Polski to:

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłka pocztowa kopertowa, koszt ryczałtowy 10zł, przesyłka pocztowa zwykła, koszt ryczałtowy 15 zł brutto lub przesyłka pocztowa pobraniowa, koszt ryczałtowy 24 zł brutto (od 3 do 14 dni roboczych) dla zakupów mieszczących się w paczce o standardowej wadze wymiarowej (wymiar/waga) przewoźnika
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej - przesyłka kurierska zwykła, koszt ryczałtowy 16 zł brutto lub przesyłka kurierska pobraniowa, koszt ryczałtowy 21 zł brutto (od 2 do 3 dni roboczych) dla zakupów mieszczących się w paczce o standardowej wadze wymiarowej (wymiar/waga) przewoźnika lub 180 zł brutto (od 2 do 14 dni roboczych) dla zakupów niemieszczących się w paczce o standardowej wadze wymiarowej (wymiar/waga) przewoźnika

Zakupy o wartości powyżej 500 zł mieszczące się w paczce o standardowej wadze wymiarowej (wymiar/waga) przewoźnika, Sprzedający wysyła na koszt własny. W tym przypadku - biorąc pod uwagę wagę i wymiary przesyłki - Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru spedytora.

W przypadku dostawy poza Polskę warunki ustala się indywidualnie.

Towar jest wysyłany w ciągu 1 do 5 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem oraz po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wysyłki z płatnością przelewem.

6. Cena umowy

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.Można skorzystać z naszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się na naszej stronie www.gama.gda.pl lub wysłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy – na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że zgodził się na inny) w tym koszt dostarczenia towaru (najtańszego oferowanego w sklepie). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował  Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar prosimy starannie zapakować i odesłać na swój koszt do PHU GAMA Sp. z o.o. ul. Heweliusza 10, 80-890 Gdańsk.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia do umowy;
 2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Odbiór przesyłki i reklamacja

 1. Z chwilą odbioru towaru, na Konsumenta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany za dostarczenie rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wadę towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Nie jest natomiast wadą fizyczny ubytek czy też uszkodzenie towaru, o których Konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa Konsument.
 7. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o przedstawienie dowodu zakupu. Paczkę prosimy starannie zapakować i wysłać z dopiskiem "Reklamacja" na adres Sprzedawcy PHU GAMA Sp. z o.o. ul. Heweliusza 10, 80-890 Gdańsk. W przypadku wątpliwości lub ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.

9.    Gwarancja

Część towarów dostępnych w sklepie jest objętych gwarancją producenta. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie  gwarancji wystawionym przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10.    Informacje końcowe

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane  na drodze negocjacji, w celu polubownego zakończenia sporu. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej ( więcej na stronie www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ).

 

 Oświadczenie - załącznik 1: pobierz plik PDF